Kiểm nghiệm Tổng số vi sinh vật hiếu khí

Nguyên tắc: Tổng vi sinh vật hiếu được đếm bằng cách đổ và ủ trong điều kiện hiếu khí ở 300C/72±6 giờ

1. Nguyên tắc

Tổng vi sinh vật hiếu được đếm bằng cách đổ và ủ trong điều kiện hiếu khí ở 300C/72±6 giờ

2. Môi trường và thiết bị

– Dịch pha loãng: Saline Peptone Water (SPW)

– Môi trường nuôi cấy: Platecount agar (PCA)

– Tủ ấm: 30 ±10C

3. Quy trình

– Đỗ đĩa: chuyển 1ml dung dịch dung dịch mẫu sau khi đã đồng nhất hoặc đã pha loãng ở nồng độ thích hợp vào đĩa petri vô trùng, mỗi nồng độ một đĩa. Trong 15 phút, đỗ vào mỗi đĩa 15-20ml môi trường nuôi cấy (PCA) đã được làm nguội đến 450C . Sau đó trộn đều mẫu và môi trường nuôi cấy.

– Nuôi ủ: Các đĩa được lật ngược và ủ trong 72±6 giờ ở 30±10C

4. Đọc kết quả

Đọc kết quả có thẻ dùng mắt thường hoạc qua kính lúp có độ phóng đại 2, 3 lần để đếm số khuẩn lạc mọc trên đĩ petri (chỉ đếm đĩa petri có số khuẩn lạc 30 – 350 khuẩn lạc) sau đó nhân với hệ số pha loãng.

Bài viết khác

Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction

Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction

Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản – Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction