Hướng dẫn kỹ thuật

N/A

N/A

Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction

Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction

Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản – Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction
Kiểm nghiệm Tổng số vi sinh vật hiếu khí

Kiểm nghiệm Tổng số vi sinh vật hiếu khí

Nguyên tắc: Tổng vi sinh vật hiếu được đếm bằng cách đổ và ủ trong điều kiện hiếu khí ở 300C/72±6 giờ