0 sản phẩm Hotline: 0912.144.552

Thông tin sản phẩm

Chuẩn GMO

Chuẩn GMO

Công Ty TBR chuyên cung cấp chuẩn GMO của Joint Research Centre (JRC)

Chi tiết vui lòng liên hệ: sales@tbr.vn

BF421A EH92-527-1 Potato (blank) ERM® certified Reference Material, 0% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR

BF421B EH92-527-1 Potato (level 1) ERM® certified Reference Material, 100% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR

69407 GMO Genomic DNA Standard Set for Maize NK603, GA21 and CBH-351 “Starlink” analytical standard

BF418A Maize GMO Standard 1507 0% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR

BF418B Maize GMO Standard 1507 0.1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR

BF418C Maize GMO Standard 1507 1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR

BF418D Maize GMO Standard 1507 10% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR

BF427A Maize GMO Standard 98140 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR

BF427B Maize GMO Standard 98140 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR

BF427C Maize GMO Standard 98140 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR

BF427D Maize GMO Standard 98140 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR

BF433A Maize GMO Standard DAS-40278-9 0% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR

BF433B Maize GMO Standard DAS-40278-9 0.5% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR

BF433C Maize GMO Standard DAS-40278-9 1% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR

BF433D Maize GMO Standard DAS-40278-9 10% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR

BF411A Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 0% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF411B Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 0.1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF411C Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 0.5% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF411D Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF411E Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 2% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF411F Maize GMO Standard ERM-BF411 ERM® certified Reference Material, 5% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR

BF412A Maize GMO Standard ERM-BF412 ERM® certified Reference Material, 0% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR

BF412B Maize GMO Standard ERM-BF412 ERM® certified Reference Material, 0.1% Bt-11, for the detection of GMO maize (Bt-11) with PCR

BF412C Maize GMO Standard ERM-BF412 ERM® certified Reference Material, 0.5% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR

BF412D Maize GMO Standard ERM-BF412 ERM® certified Reference Material, 1% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR

BF412E Maize GMO Standard ERM-BF412 ERM® certified Reference Material, 2% Bt-11, for the detection of GMO maize (Br-11) with PCR

F413AK Maize GMO Standard ERM-BF413 <0.09% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR

F413CK Maize GMO Standard ERM-BF413 0.5% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR

F413EK Maize GMO Standard ERM-BF413 2% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR

F413GK Maize GMO Standard ERM-BF413 10% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR

BF414A Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 0% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF414B Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 0.1% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF414C Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 0.5% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF414D Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 1.0% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF414E Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 1.7% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF414F Maize GMO Standard ERM-BF414 ERM® certified Reference Material, 4.3% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR

BF415A Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 0% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR

BF415B Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 0.1% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR

BF415C Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 0.5% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR

BF415D Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 1% NK603, or the detection of GMO maize (NK603) with PCR

BF415E Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 2% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR

BF415F Maize GMO Standard ERM-BF415 ERM® certified Reference Material, 5% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
6943 Maize GMO Standard ERM-BF415 Set for 0%, 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5% NK603

BF420A Maize GMO Standard ERM-BF420 3272 Maize 0 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR

BF420B Maize GMO Standard ERM-BF420 3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR

BF420C Maize GMO Standard ERM-BF420 3272 Maize 10 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR

BF423A Maize GMO Standard ERM-BF423 0% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR

BF423B Maize GMO Standard ERM-BF423 0.1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR

BF423C Maize GMO Standard ERM-BF423 1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR

BF423D Maize GMO Standard ERM-BF423 10% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR

BF424A Maize GMO Standard ERM-BF424 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR

BF424B Maize GMO Standard ERM-BF424 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR

BF424C Maize GMO Standard ERM-BF424 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR

BF424D Maize GMO Standard ERM-BF424 ERM® certified Reference Material, for the detection of GMO Maize (59122) with PCR

BF416A Maize GMO Standard MON 863 blank, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR

BF416B Maize GMO Standard MON 863 0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR

BF416C Maize GMO Standard MON 863 1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR

BF416D Maize GMO Standard MON 863 10% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR

BF417A Maize GMO Standard MON 863 x MON 810 for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR

BF417B Maize GMO Standard MON 863 x MON 810 for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR

BF417C Maize GMO Standard MON 863 x MON 810 for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR

BF417D Maize GMO Standard MON 863 x MON 810 for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR

BF431A Potato GMO Standard AV43-6-G7 ERM® certified Reference Material, 0% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR

BF431C Potato GMO Standard AV43-6-G7 1% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR

BF431D Potato GMO Standard AV43-6-G7 4% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR

BF431E Potato GMO Standard AV43-6-G7 10% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR

BF431B Potato GMO Standard AV43-6-G7 100% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR

55231 Rapeseed GMO Standard Set for Rapeseed GT73, GS40/90, MS8xRf3 for qualitative testing for GMO raps GT73 Roundup Ready™, LibertyLink® Falcon GS40/90 and MS8xRf3

BF426A Soya 305423 GMO standard ERM-BF426 ERM® certified Reference Material, blank

BF426B Soya 305423 GMO standard ERM-BF426 ERM® certified Reference Material, level 1

BF426C Soya 305423 GMO standard ERM-BF426 ERM® certified Reference Material, level 2

BF426D Soya 305423 GMO standard ERM-BF426 ERM® certified Reference Material, level 3

BF425A Soya 356043 GMO standard ERM-BF425 ERM® certified Reference Material, blank

BF425B Soya 356043 GMO standard ERM-BF425 ERM® certified Reference Material, level 1

BF425C Soya 356043 GMO standard ERM-BF425 ERM® certified Reference Material, level 2

BF425D Soya 356043 GMO standard ERM-BF425 ERM® certified Reference Material, level 3

76738 Soya 356043 GMO standard ERM-BF425 BCR® certified Reference Material, Set with 0%, 0.1%, 1% and 10% Soya 356043


F410AK Soya Bean Powder, certified Reference Material ERM-BF410 Roundup Ready™ blank, ERM® certified Reference Material

F410BK Soya Bean Powder, certified Reference Material ERM-BF410 ERM® certified Reference Material, 0.1% Roundup Ready™

BF432A Soya DAS-68416-4 GMO standard ERM-BF432 ERM® certified Reference Material, blank

BF419A Sugar beet GMO standard for H7-1 ERM® certified Reference Material, blank, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR

BF419B Sugar beet GMO standard for H7-1 ERM® certified Reference Material, level 1, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR

 

Giá: Liên hệ

Số lượng - + Mua hàng

Chuẩn GMO

Gửi Ý kiến của bạn

Last post loader..
Last post loader..

Đối tác